ที่อยู่:

อาคาร 19 ห้อง 19-208
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร:

044-233000 ต่อ 2660 หรือ 2670