ความหมายของข้อร้องเรียน และการกล่าวโทษ

" ข้อร้องเรียน "

             เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนและเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

" การกล่าวโทษ "

             การร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างเงินรายได้ ว่ากระทำผิดวินัยอันเนื่องมาจากกระทำการในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ

แบบหนังสือร้องเรียนและการกล่าวโทษ

 

 • จัดทำเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับบริการ เหตุแห่งข้อร้องเรียน หรือกล่าวโทษ โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือเรื่องราวกล่าวโทษตามสมควร โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ พร้อมลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง
 • ไม่สามารถเสนอข้อร้องเรียน หรือกล่าวโทษ แทนผู้อื่นได้ เว้นแต่ เป็นผู้รับมอบอำนาจ

วิธีแจ้งข้อร้องเรียน และการกล่าวโทษ

 

 • ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกฎหมาย อาคาร ๑๙ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
 • ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.rmuti.ac.th

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 • เมื่อได้รับข้อร้องเรียน หรือกล่าวโทษแล้ว มหาวิทยาลัยตอบรับข้อร้องเรียน หรือกล่าวโทษไปยังผู้ร้องเรียนตามสถานที่ที่ปรากฏในข้อร้องเรียน หรือกล่าวโทษ
 • หากเป็นข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายสำนักงานกฎหมายหรือหน่วยงานในสังกัด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ได้
 • ข้อร้องเรียน หรือกล่าวโทษว่าเป็นการกระทำผิดวินัยในตำแหน่ง อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ดังนี้
 •              (๑) กรณี อธิการบดี หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบประเด็นการกล่าวโทษให้ได้ข้อยุติ และแจ้งผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบหรือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ (วินัย/ละเมิด) แล้วแต่กรณี
 •              (๒) กรณี สภามหาวิทยาลัย ให้แจ้งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบประเด็นการกล่าวโทษให้ได้ข้อยุติ และแจ้งผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบหรือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ (วินัย/ละเมิด) แล้วแต่กรณี
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือกล่าวโทษให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้รับบริการ พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล มิให้ต้องได้รับภัยด้วยความชอบธรรมจากการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริงได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นและมีความเสียหายเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้เสียหายตาม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ


สำนักงานกฎหมาย อาคาร ๑๙ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • กรณี ถูกกล่าวหา ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันรับเรื่องร้องเรียน หรือกล่าวโทษ
 • กรณี สอบสวน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนรับทราบคำสั่ง