ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง เจ้าท่าที่มัีหน้าที่และอำนาจในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่นำตามคำพิพากษาของศาล

แผนภูมิกระบวนพิจารณาคดีในศาลปกครอง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

หนังสือสั่งการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หนังสือสั่งการคำสั่งตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หนังสือสั่งการระเบียบตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หนังสือสั่งการข้อบังคับตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

กระบวนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

ความรู้และความไม่รู้กฎหมายของประชาชน โดย พัทยา สายหู

การไกล่เลี่ยคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค

การไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง

การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนหลังยิงด้วยน้ำยารมดำปืน

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธณ์หรือฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๓

ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและคดีปกครองเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คู่มือปฏิบัติการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย

จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ กิจการสื่อสารโทรคมนาคม

แนวทางการผ่าชันสูตรพลิกศพนิติเวชโดยสมบูรณ์ โดยกลุุ่มอาจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตราฐานการรักษาความมั่งคงปลอยภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

ผุ้ป่วยจิตเวชกับปัญหาการดำเนินคดีอาญา โดย จารุวรรณ อมรศิลสวีสดิ์

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่

ลักษณะพิเศษของประมวลรัษฎากร ดุลพาหุ เล่ม ๔ ปี ๒๕๓๕ (นิตยสารกระทรวงยุติธรรม)

เอกสารประกอบการสอน วิชา การทะเบียนประวัติอาชญากร โดยคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สาระสำคัญของมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๐/๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑

นิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๓ เรื่อง การแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

การปรับใช้ความรับผิดตามสัญญาและละเมิดในข้อเท็จจริงเดียวกัน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แนวทางการดูแลผู้ป่วยคดี สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การออกคาสั่งทางปกครอง และการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี (Work Manual) การปฏิบัติงานกรณีคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ถูกฟ้องในคดีปกครองเนื่องมาจากการจัดหาที่ดิน

ดุลพสหุ ศาลเยาวชนและครอบครัว คือ

ดุลพาหุ สิทธิเชิงพาณิชย์ในรูปลักษณ์ของบุคคลสาธารณะ

ปัญหาการบังคับใช้โทษจำคุกขั้นต่ำตามประมวลกฎหมายอาญา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาทางปกครอง

ศาลปกครองกับหลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครอง (ศึกษาเปรียบเทียบประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย)

มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารงานบุคคล

ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้างบุคลากรภาครัฐ ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายฝรั่งเศสกับกฏหมายไทย

ขอบเขตการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยศาลปกครอง

การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทย

“การมอบอำนาจ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน หากว่าผู้มอบอำนาจยกเลิกการมอบอำนาจดังกล่าวแล้ว ผู้รับมอบอำนาจจะกล่างอ้างได้หรือไม่ว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากที่ผู้มอบยกเลิกการมอบอำนาจนั้น และจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำ

บทบาทของงานนิติโบราณคดีและนิติมานุษยวิทยาในการสืบสวนอาชญากรรม (Role of Forensic Archaeology and Forensic Anthropology in Crime Investigation)

ประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่มต้น และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการประชารัฐสวัสดิการ

ประกาศคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาเริ่มต้น และราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ

พระราชกฤษฎีกา กาหนดคุณสมบัติของบุคคล ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายปกครองของนิติกรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

ข้อกฎหมายจากคดีล่วงละเมิดทางเพศโดยจำเลย(ชาย)ใช้ปากของจำเลยดูดและอมอวัยวะเพศของผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กชายอายุยังไม่เกิน 13 ปี ตามฎีกาประชุมใหญ่ที่7469/ 256

วินัยชู้สาว

การกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาไปแจ้งความดำเนินคดี โดยระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนนั้น ผู้เสียหายได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวน แต่พนักงานสอบสวนไม่แจ้งความคืบหน้าของคดีให้ทราบ บุคคลผู้นั้นจะนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองว่า พนักงาน

ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ /ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง /เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้ใช้อำนาจทางปกครอง

#ไม่ปรากฏชื่อว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ถูกสั่งให้พ้นจากราชการไม่คืนเงินเดือนฯที่ได้รับไปโดยชอบ #ฎีกาน่ารู้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๗๐ / ๒๕๕๖ โจทก์มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ โดยอาศัยอำนาจตามความ

รายงานสรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายงานสรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง ในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัญหามีว่า เมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถไม่ไหว ต่อมาไฟแนนซ์มีหนังสือบอกเลิกสัญญามายังผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน แต่ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ผู้ค้ำประกันก็ได้นำรถมาคืนไฟแนนซ์โดยผู้เช่าซื้อยินยอม แต่ต่อมาผู้เช่าซื้อได้นำเงินค่า

การบอกเลิกสัญญาเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญาของหน่วยงานของรัฐในฐานะคู่สัญญา เมื่อหน่วยงานของรัฐใช้สิทธิ์เลิกสัญญาและได้แสดงเจตนาแก่เอกชนคู่สัญญาโดยทำเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว กรณีไม่อาจถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ตามมาตรา 386 วรรคหนึ่ง ปพพ.และคู่สัญญาแต่ละ

คู่มือการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ .2551. โดยสำนักงาน กพ.

พระราชกฤษฎีการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 2563

บทฟื้นฟูวิชาการ. การสูบบุหรี่ สาเหตุการเสพติด และการรักษา

แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี 2535

คู่มือการจัดทำร่างกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. 2563

มาตราการทางปกครองที่เหมาะสมสำหรับกรณีผู้กระทำความผิดอีก. นางสาวปกฉัตร สุวรรณเสรี. ปีการศึกษา 2561

เอกสารประกอบการบรรยาย สรุปประเด็นสำคัญของ กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและ กฎหมายวิธีพิจารณาเรื่องทางปกครองเยอรมัน

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. วรเจตน์ ภาคีรัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554.

สัญญาทางแพ่ง vs สัญญาทางปกครอง

ศาลปกครองกับการดำรงหลักนิติธรรม

วินัยฐานอื่นที่มิใช่ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใช้อำนาจ

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๖๓

คำพิพากษา เรื่อง สัญญา ลาภมิควรได้ ตัวแทน ระหว่าง บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โจทย์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน ผู้ฟ้ิองคดี กับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ถูกฟ้อง

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) ระหว่าง นายทองเจือ เขียดทอง ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ ๑ กับสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

สาระความรู้ โดยเพจคดีโลกคดีธรรม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตืราชการทางปกครอง โดยท่านอาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย - เรื่อง ร้องสอด (ข้อ ๗๘)

อำนาจศาลปกครองตาม รธน. ๖๐ ม. ๑๙๗ และอำนาจวินิฉัยชี้ขาดตาม ม. ๒๒๔ (๔), ๒๒๕ ของกกต.

ตัวอย่างคำฟ้อง

แนวทางการร่างคำให้การคดีแพ่งและฟ้องแย้ง