ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑