นายรุจิภาส โพบุคดี

หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

นางชุติมา จันทร์เจริญ

นิติกร

นางสาววิรุภกา เสาวกุล

นิติกร

นางสาวอลิษา รังสร้อย

นิติกร

นายสิงหา ขนานแก้ว

นิติกร

นายกฤติเตมีย์ อ้อนอุบล

นิติกร

นางสาวชุติมา เอื้อมลำมูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร