ระเบียบฯ ว่าด้วย การรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบฯ ว่าด้วย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖