ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการอกคำสั่ง และแก้ไขคำสั่งเกี่ยงกับการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคระบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓)

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบฯ ยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบฯ ยว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งให้ราชการออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บน บุคลากรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๗