มีภารกิจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานด้านนิติการทั่วไป สอบสวนความผิดทางละเมิด ติดตามคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น ข้อบังคับ สัญญา กฎ ระเบียบ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

วิสัยทัศน์

“มีใจให้บริการอย่างเสมอภาค เเละซื่อตรง เพื่อความสำเร็จขององค์กร”

พันธกิจ

  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้่การบริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม