ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน/สำนัก พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓