บุคลากรสำนักงานกฎหมายร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา มทร.อีสาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานกฎหมายร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

มทร.อีสาน จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมส่งมอบวาระให้ว่าที่อธิการบดีคนต่อไป

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักงานกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับ นางรัชนี สาตรา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับ ชำนาญการ

สำนักงานกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากร ระดับ ชำนาญการ

สำนักงานกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับ นายรุจิภาส โพบุคดี ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับ ชำนาญการ

สำนักงานกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสล

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

สำนักงานกฎหมาย กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน จัดทัพจิตอาสาเสริม รพ.มหาราชนครราชสีมา ให้บริการลงทะเบียน ณ เซ็นทรัลโคราช

จิตอาสา มทร.อีสาน ร่วมใจปรับภูมิทัศน์ @ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

โครงการรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ศูนย์หนองระเวียง

มทร.อีสาน รวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

มทร.อีสาน มอบแผ่นป้องกันการกระจายเชื้อโควิด-19 แก่ห้องเจาะเลือด รพ.มหาราชนครราชสีมา

มทร.อีสาน แถลงมาตรการเยียวยานักศึกษาช่วงโควิด-19 พร้อมช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการเรียนออนไลน์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกัน และการสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา

สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการกฎหมาย

สำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน