นางสาววิรุภกา เสาวกุล

หัวหน้าแผนกงานวินัย คดีความ

นายสิงหา ขนานแก้ว

นิติกร

นางสาวอลิษา รังสร้อย

นิติกร