ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก การจัดสรรทุนการศึกษา และการชดใช้ทุนบุคคลภายนอก พ.ศ.2565

ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตราฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐