ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตพ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๙