มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

  • ด้วยจังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ โคราช ฮอลล์ ๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรณรงค์กิจกรรมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยหวังให้ตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เพื่อให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย โดยนางสาววิรุภกา เสาวกุล นิติกรชำนาญการ และนางสาวอลิษา รังสร้อย นิติกร เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”