สำนักงานกฎหมายร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

  • ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง ได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะฯ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการนี้สำนักงานกฎหมาย ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนบุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา